Obecní knihovna Tištín
Naposledy aktualizováno: 7.12.2016

 Obecní  knihovna  Tištín

Vítám Vás na stránce v?nované významnému kulturnímu objektu v m?stysi Tištín.
Podobnou stránku najdete také na    www.tistin.cz

KNIHOVNA  má v Tištín? své ko?eny od  19. století. Nejprve disponovaly vlastními knihovnami různé spolky, od roku 1922 má Tištín oficiální Obecní knihovnu. B?hem dlouhé doby svého trvání se knihovna st?hovala do různých prostor, ale teprve koncem 20. století se tomuto kulturnímu centru dostalo opravdu krásného zázemí. Budova - původního významu kaple sv. Josefa, postavená v 17. století, byla za císa?e Josefa II. odsv?cena a sloužila jako kontribu?ní sýpka, pak zázemí spolku Katolická beseda (od této doby se budov? ?íká Besídka), pozd?ji byla užívána hasi?ským sborem. První patro budovy bylo využíváno také velmi různorod?. Nejprve sloužilo jako školní t?ída, pozd?ji ob?adní sí?, knihovna, klubovna pro mládež ... I p?es průb?žné opravy byla Besídka koncem 20. století ve velmi špatném stavu a tak zastupitelstvo Tištína rozhodlo o její generální oprav?. Projektem rekonstrukce byl pov??en Tištínský rodák, nyní působící v Olomouci,  Ing. Arch. Petr Malý. Jako velký patriot se v?noval projektu na maximum. V historických pramenech dohledával původní vzhled kaple ze 17. stol. a odstran?ním d?lícího stropu v budov? se co nejvíce p?iblížil prostoru kaple a dal vyniknout klenutému stropu knihovny. Získala se tím krásná akustika. Zpevn?ním zdí ochozem, vznikla výstavní galerie. Nový nábytek do celé knihovny i výstavní sk?ín? na galerii v?novala Tištínská roda?ka paní Marie Hanáková, spolumajitelka firmy HAN?K - N?BYTEK, Popůvky.
Slavnostní otev?ení zrekonstruované knihovny bylo v kv?tnu 2001 spolu se slavností sv?cení obecních symbolů.

 

V?STAVN?  GALERIE - je v?novaná stálé obrazové a textové expozici k historii Tištína.  Nep?ehlédnutelné jsou ukázky vykopávek nalezených na území Tištína  -keramika un?tické kultury z 5. stol. p?.n.l., které zapůj?ilo Muzeum Komenského v P?erov?.  ?estné místo zaujímá prapor a znak Tištína, spolu s historickým krojem Sokola, který Tištínu v?noval p?i sjezdu rodáků pan B?hal.
Pro technicky založené pány je k prohlédnutí model funk?ní lokomobily, který zapůj?ila rodina Švachova, nebo model Eifelovy v?že ze špejlí od Z. Zapletala. 
Jinak je galerie využívána p?i tématických výstavách, které se po?ádají 1 - 2x do roka                                                                                          

                                                           Jana Francírková, knihovnice

    Trocha historie v obrazech                    

                 
 Hasi?ská zbrojnice, r. 1922     p?ed rekonstrukcí, r.1999    rekonstrukce, r. 1999
   
 rekonstrukce, r. 1999 umíst?ní na O?, r. 1999 knihovna na O?, 1999
   
 knihovna "v novém", r. 2000 interiér p?i otev?ení, r.2001 p?i otev?ení, r. 2001
   
 klenba stropu knihovna, r. 2007 výstavní galerie, r. 2007
   
 výstavní exponáty, r. 2007 no?ní pohled, r. 2000 letecký pohled, r. 2000
   
 Původní vzhled kostela a kaple po dostav?ní, asi 1720